Hulpmiddelen

Geld en regels

Op deze pagina vind je informatie omtrent regels en vergoedingen specifiek voor de aanschaf van hulpmiddelen voor gezinnen met een ernstig ziek kind, een kind met een levensduurverkortende, levensbedreigende of complexe somatische (medische) aandoening. Bovenaan vind je de diverse wettelijke kaders en regels en vervolgens komen de verschillende vormen van vergoedingen aan de orde.

De bekostiging van hulpmiddelen verloopt via drie routes: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Tevens is er een aantal hulpmiddelen die vergoed worden door het UVW.

Het Nederlandse zorgstelsel is complex en versnipperd. Veel ouders van een ziek kind maken gebruik van verschillende wettelijke kaders en bekostigingssystemen. Om ouders meer inzicht te geven in het zorgstelsel en de mogelijkheden die dit biedt, is hieronder een overzicht van de verschillende wettelijke kaders en de diverse mogelijkheden om zorg te regelen toegevoegd: