Geld en regels

De situatie van jouw kind ("zorgvraag") bepaalt bij wie ouders moeten zijn voor het regelen van de vergoedingen voor respijtzorg. Op deze site zijn daarom belangrijke regels en bekostigingsaspecten voor ouders verzameld.

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat of vakantieadressen verbonden aan goede doelen (bijvoorbeeld Villa Pardoes). Aan de meeste vormen van respijtzorg zijn echter kosten verbonden. Deze worden over het algemeen vergoed vanuit de:

Zorgverzekeringswet (Zvw, zorgverzekeraar)
Wet langdurige zorg (Wlz, zorgkantoor)
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, gemeente)
Jeugdwet (gemeente)

Het Nederlandse zorgstelsel is complex en versnipperd. Veel ouders van een ziek kind maken gebruik van verschillende wettelijke kaders en bekostigingssystemen. Om ouders meer inzicht te geven in het zorgstelsel en de mogelijkheden die dit biedt, is hieronder een overzicht van de verschillende wettelijke kaders en de diverse mogelijkheden om zorg te regelen toegevoegd.

Regelgeving respijtzorg (Rijksoverheid)
Regelgeving respijtzorg (Rijksoverheid)

Geeft je als ouder mantelzorg aan jouw kind? Dan kan je misschien vervangende zorg - respijtzorg - regelen. Dan neemt iemand anders de zorg een tijdje van jou/jullie over. In een logeerhuis of verpleegkundig kinderzorghuis / kinderhospice logeren kinderen met een ziekte of beperking een paar dagen per week of maand. Zorgverleners nemen een tijdje de zorg voor het kind over. Bijvoorbeeld 2 dagen per week. Of tijdens de vakantie. Logeeropvang is meestal in het weekend, maar soms ook doordeweeks of in vakanties. 

Er zijn logeermogelijkheden voor jongeren met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Zoals instellingen voor gehandicaptenzorg die ook logeeropvang bieden. En er zijn tevens vormen voor respijtzorg voor kinderen met een complexe somatische aandoening (verpleegkundig kinderzorghuizen / kinderhospices). 

Onder vervangende zorg – respijtzorg - valt ook dagopvang voor deze kinderen. 

Meer informatie is te vinden op de website ‘Regelhulp’ van de Rijksoverheid: https://www.informatielangdurigezorg.nl/mantelzorgers/ondersteuning-en-advies/vervangende-zorg

- Tekst inklappen
Vergoeding respijtzorg vanuit de verschillende wetten
Vergoeding respijtzorg vanuit de verschillende wetten

Professionele respijtzorg kan worden vergoed door de gemeente (Wmo of jeugdwet), het zorgkantoor (Wlz) of de zorgverzekeraar (Zvw). Hieronder lees je waar je wanneer terecht kan:

Gemeente: je kunt terecht bij de gemeente als jouw kind via jeugdhulp of Wmo ondersteuning krijgt. Vraag de gemeente naar de mogelijkheden.

Zorgkantoor: je kunt terecht bij het zorgkantoor als jouw kind langdurige, intensieve zorg krijgt vanuit de Wlz en tijdelijk gaat logeren in het kader van respijtzorg.

Zorgverzekeraar: sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. Dit kan je nagaan via de Zorgverzekeringswijzer: https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/ 

Respijtzorg kan ook (gedeeltelijk) uit een persoonsgebonden budget (pgb) betaald worden.

- Tekst inklappen