Geld en Regels

Op deze pagina vind je informatie omtrent regels en vergoedingen specifiek voor pedagogische, psychosociale zorg en ondersteuning bij levensvragen voor gezinnen met een ernstig ziek kind, een kind met een levensduurverkortende, levensbedreigende of complexe somatische (medische) aandoening. De bekostiging van deze zorg verloopt via de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Jeugdwet. Daarnaast is er een subsidie voor de inzet van geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders in de thuissituatie.

Het Nederlandse zorgstelsel is complex en versnipperd. Veel ouders van een ziek kind maken gebruik van verschillende wettelijke kaders en bekostigingssystemen. Om ouders meer inzicht te geven in het zorgstelsel en de mogelijkheden die dit biedt, is hieronder een overzicht van de verschillende wettelijke kaders en de diverse mogelijkheden om zorg te regelen toegevoegd.

Recht op onderwijs
Recht op onderwijs

Elke leerling, gezond of ziek, heeft recht op onderwijs, thuis en in het ziekenhuis. De eigen school is verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Ouders kunnen en mogen de school hierop aanspreken.

- Tekst inklappen
Naar School Regelgeving
Naar School Regelgeving

Scholen kennen een zorgplicht voor leerlingen en zijn daarmee verantwoordelijk voor het onderwijs aan álle leerlingen. Ook voor het onderwijs aan leerlingen die vanwege een ziekte of chronische aandoening extra ondersteuning nodig hebben. Het organiseren van onderwijs aan zieke leerlingen vraagt specifieke kennis, inzet én tijd. Scholen beschikken hier in de meeste gevallen niet over. Door het inschakelen van ondersteuning kunnen zij toch de hulp bieden die nodig is. Samen met de school, leraar, ouders en andere betrokkenen kan het onderwijs zo worden geregeld dat het aansluit op de behoefte van jullie kind.

- Tekst inklappen
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz)
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz)

‘Openbare en bijzondere scholen mogen leerlingen niet discrimineren op grond van handicap of chronische ziekte. De begrippen handicap en chronische ziekte uit de wet die specifiek hierop van toepassing is, de Wgbh/ cz, zijn niet gedefinieerd, maar duidelijk is wel dat handicaps en chronische ziekten fysiek, psychisch of verstandelijk van aard zijn. Bij een handicap is sprake van een onomkeerbare situatie. Bij een chronische ziekte niet altijd, maar de ziekte is wel langdurig van aard.’ 

Voor meer informatie over deze wet, ga naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/gelijke-behandeling-mensen-met-beperking-of-chronische-ziekte

- Tekst inklappen
Wet passend onderwijs
Wet passend onderwijs

‘De Wet passend onderwijs is bedoeld om voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft een aanbod te creëren. Uitgangspunt van het passend onderwijs is: regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet. Het kan gaan om zowel lichte als zware ondersteuning, bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.’  

Voor meer informatie over passend onderwijs, ga naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Voor meer informatie over de bekostiging van passend onderwijs ga naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/bekostiging-passend-onderwijs

Algemene informatie en tips vind je ook op: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/.

- Tekst inklappen
Wetten, regels en richtlijnen voor speciaal onderwijs
Wetten, regels en richtlijnen voor speciaal onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs volgt nauwgezet de wetten, regels en richtlijnen voor speciaal onderwijs. Meer informatie vind je op:
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/speciaal-onderwijs/wet-en-regelgeving 

- Tekst inklappen
123