Onze netwerkpartners

De netwerkleden van NIK Zuidoost

NIK is een multidisciplinair samenwerkingsverband. Dat betekent een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliestherapeuten, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, het onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Zuidoost. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Bij NIK Zuidoost zijn onder andere onderstaande organisaties aangesloten:

Allerzorg

Als uw kind ziek is wilt u natuurlijk de beste ondersteuning en verzorging. Ieder kind is uniek en iedere situatie verschillend. Dat houden we altijd in ons achterhoofd. Daarom zoeken we naar oplossingen met oog voor uw hele gezin waarin uw kind voorop staat. Wij vinden het belangrijk dat uw kind de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft en gewoon kind kan zijn ondanks ziekte. Daarvoor zetten wij graag een stapje extra. Gewoon zoals het hoort. We bieden zorg thuis maar ook op de school van uw kind als dat nodig is..

Meer informatie?

Kijk op www.allerzorg.nl

Amalia kinderziekenhuis - Kinder Comfort Team

Om de brug te slaan tussen zorg in het ziekenhuis en zorg thuis zijn binnen de Academische Kinderziekenhuizen Kinder Comfort Teams opgericht of nog in oprichting. Een Kinder Comfort Team (KCT) is een multidisciplinair team met medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale en spirituele expertise. Het team begeleidt gezinnen en waar nodig organiseert en coördineert het team de zorg.

Wilt u, als ouder, ondersteuning of begeleiding van een Kinder Comfort Team voor uw kind en uw gezin, neem dan contact op met het team van het Academisch Kinderziekenhuis waar uw kind in zorg is.

Meer informatie?

Kijk op www.radboudumc.nl

AYA

AYA (Adolescent & Young Adult) is een organisatie die zich inzet voor jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar die voor het eerst kanker hebben (gehad). Het doel van de organisatie is om vragen van de jongvolwassenen te beantwoorden en het helpen bij keuzes maken. AYA heeft tevens een online plek waar de jongvolwassenen met lotgenoten kunnen praten en ervaringen delen.

Meer informatie?

Kijk op www.aya4net.nl

Kinderhospice Binnenveld

Kinderhospice Binnenveld is een logeerhuis voor ernstig of ongeneeslijk zieke kinderen in de leeftijd 0 tot en met 18 jaar. Kinderhospice Binnenveld biedt vooral zorg aan kinderen waarbij de thuissituatie nog op orde gemaakt moet worden voordat het kind daar kan verblijven, maar daarnaast biedt het Kinderhospice ook langdurige zorg aan chronisch zieke kinderen. Tevens biedt Kinderhospice Binnenveld palliatieve zorg en begeleiding hierbij. Kinderhospice Binnenveld biedt zorg aan kinderen met een spierziekte, metabole stoornis, kanker, aangeboren afwijkingen, spina bifida, afhankelijkheid van beademing, sondevoeding of een trachea canule

Meer informatie?

Kijk op www.kinderhospicebinnenveld.nl

Dagopvang Binnenveld

Dagopvang Binnenveld is bedoeld voor kinderen met een intensieve lichamelijke zorgvraag. Kinderhospice Binnenveld beschikt over de pedagogische en verpleegkundige kennis die nodig is. In de gespecialiseerde dagopvang worden deze gecombineerd aangeboden. De ondersteuning van de ontwikkeling van het kind staat daarbij voorop.

Meer informatie?

Kijk op www.kinderhospicebinnenveld.nl

De Boeg Kindergasthuis

De Boeg Kindergasthuis is een logeerhuis voor zieke kinderen van 0 tot 18 jaar en hun gezinnen. De Boeg is een bungalow met een huiselijke sfeer dicht in de buurt van het ziekenhuis. Als de afstand tot het ziekenhuis waar het kind behandeld wordt groot is, biedt De Boeg een goede uitkomst. Het doel is om de gezinnen zo zelfstandig mogelijk om te laten leren gaan met de ziekte van het kind. Eventueel met hulp van medisch verpleegkundige zorg leert het gezin zorg te verlenen aan het zieke kind.

Meer informatie?

Kijk op www.deboegnijmegen.nl

BRES

Hulp bij ontwikkeling en opvoeding.
Alberdine van de Hulsbeek, orthopedagoog, is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van (chronisch) zieke kinderen en kinderen met een beperking. Daarnaast begeleidt zij ook de ouders, broertjes en zusjes. Hierbij heeft zij aandacht voor thema’s als gezinsbelasting (draagkracht/draaglast), verliesverwerking en de broertjes en zusjes. Daarnaast verzorgt BRES (gast)lessen en workshops aan ouders en professionals.

Meer informatie?

Kijk op www.bres-vught.nl

Buurtzorg Nijmegen

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is. Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome 'Buurtzorgteams' in te laten vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. 

Meer informatie?

Kijk op www.nijmegen.buurtzorg.net

CWZ

Het ziekenhuis heeft een consultteam palliatieve zorg. Dit team is gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan patiënten in de laatste levensfase. Het team adviseert behandelend artsen, verpleegkundigen, de patiënt en de familie.

Meer informatie?

kijk op www.cwz.nl

Dea Dia

'Ieder kind bezit de kracht om te groeien'. Dit is wat onze visie heel kort samenvat.

Wij zijn een kleinschalige organisatie die zich richt op de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar, met een zorgvraag voor Persoonlijke Verzorging of Verpleging, welke valt onder de zorgverzekeringswet. Wij zijn gevestigd in Arnhem. Door het bundelen van krachten op een fijne, veilige locatie verruimen wij de bestaande mogelijkheden tot goede zorg en opvang van deze groep kinderen en hun ouders. 

Meer informatie?

Kijk op www.vkdv-arnhem.nl

Entrea

Entrea is een maatwerkvoorziening voor specialistische jeugdhulp en speciaal primair onderwijs (4-12 jaar) in en rond de regio’s Nijmegen en Rivierenland. Kinderen horen thuis en in het regulier onderwijs, dat zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. De ontwikkelvraag van de jeugdige staat centraal. Zodra onze specialistische zorg kan worden afgeschaald, zal dit in nauwe samenwerking met het gezin plaatsvinden en via een warme overdracht aan de lokale hulpverlener.

Meer informatie?

Kijk op www.entrea.nl

Gelre ziekenhuizen

Gelre ziekenhuizen beschikt over een Palliatief Advies Team (PAT) dat bestaat uit ervaren en gespecialiseerde zorgverleners vanuit verschillende disciplines. Dit team kan om advies gevraagd worden door elke behandelaar in Gelre ziekenhuizen bij begeleiding van u en uw naasten en bij klachten die kunnen optreden. De verpleegkundig specialist van het Team is het vaste gezicht voor u. Het Palliatief Advies Team neemt de zorg niet over, maar brengt advies uit aan uw behandelend arts. 

Meer informatie?

Kijk op www.gelreziekenhuizen.nl

GGD

De GGD biedt actief 'Een gezond houvast' en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. GGD'ers nemen de visie op Positieve Gezondheid als basis voor het handelen: "Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven." Dit vanuit het vertrouwen dat ieder van ons een actieve bijdrage kan leveren aan de gezonde toekomst van de gemeenschap.

Meer informatie?

Kijk op www.ggd.nl

KinderZorg Bijzonder

Het doel van KinderZorg Bijzonder is om het gezin even te ontlasten zodat deze even vrij is van zorgen, waarna zij de zorg voor het kind weer kunnen oppakken. KinderZorg Bijzonder biedt thuiszorg aan kinderen van 0 tot 23 jaar en heeft een verpleegkundig kinderzorghuis voor kinderen van 0 tot 23 jaar. Hierin biedt zij dagopvang, verpleegkundig kinderdagverblijf, logeren en vakantieopvang aan. Bedoeld voor kinderen die 24-uurs verpleegkundig toezicht nodig hebben, een lichamelijke- of verstandelijke beperking hebben of een somatische ziekte hebben. Veel voorkomende ziektebeelden: oncologische aandoeningen, stofwisseling ziekten, ademhalingsproblematiek waarvoor beademing (invasief en non-invasief), voedingsproblemen etc.

Meer informatie?

Kijk op www.kinderzorg-bijzonder.nl

Lef Verliesbegeleiding

LEF Verliesbegeleiding is een praktijk die begeleiding biedt aan kinderen en jongeren die te maken krijgen met een groot verlies. Daarnaast adviseert de praktijk ouders en scholen in verband met het rouwproces van kinderen. Het doel van LEF Verliesbegeleiding is om het kind handvaten te geven om zelf te leren omgaan met het verlies.

Meer informatie?

Kijk op www.lefverliesbegeleiding.nl

MEE

MEE is actief op landelijk en regionaal niveau. De 20 regionale MEE-organisaties werken samen met regionale partners om op lokaal niveau inclusie te bevorderen. Datzelfde doet het landelijk bureau MEE NL op landelijk niveau. Meedoen mogelijk maken, dat doet MEE NL door diensten te leveren aan verschillende doelgroepen. Onze dienstverlening hebben we onderverdeeld in 3 labels, die samen een eenheid vormen: Cliëntondersteuning, Academie en Participatieprojecten. 

Meer informatie?

Kijk op www.mee.nl

Nova medisch kindcentrum

Wij bieden specialistische verpleging, verzorging en begeleiding, voor kinderen van 0 t/m 18 jaar met een (intensieve) zorgvraag.
Kinderen met eetproblematieken en in de palliatieve kindzorg kunnen ook bij ons terecht. 
Kinderen kunnen op de locatie van Nova gebruik maken van onze fysiotherapeut en prelogopedist.

Meer informatie?

Kijk op https://www.novamedischkindcentrum.nl

Praktijk Bo

Praktijk Bo is een praktijk die gezinnen begeleidt bij ziekte, sterven en rouw. Het doel van Praktijk Bo is om kinderen niet buiten te sluiten als het gaat om verlies, aangezien zij dezelfde gevoelens ervaren. Verbinding, openheid en eerlijkheid staan bij Praktijk Bo dan ook hoog in het vaandel.

Meer informatie?

Kijk op www.praktijk-bo.nl

Radboudumc

Ons consultatieteam Ondersteunende en Palliatieve zorg bestaat uit verpleegkundig specialisten, internisten, anesthesisten, pijnverpleegkundigen, psychologen en medewerkers spirituele zorg. We helpen u en uw omgeving met vragen over bijvoorbeeld lichamelijke klachten, zorgmogelijkheden en levensvragen. Denk bijvoorbeeld aan behandeling van klachten zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, obstipatie of buikvocht of ondersteuning bij psychosociale zorgen en problemen.

Meer informatie?

Kijk op www.radboudumc.nl

Radboudumc - Educatieve Voorziening

Is uw kind bij ons onder behandeling bij Radboudumc? En heeft de ziekte negatieve gevolgen voor het onderwijs? Dan kunt u terecht bij de Educatieve Voorziening. Wij zijn er voor alle leerlingen uit het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs, die onder behandeling zijn bij het Amalia kinderziekenhuis en nadelige gevolgen ondervinden van hun ziekte voor het onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld gaan om verzuim, vermoeidheid of concentratieproblemen. Uw kind wordt benaderd als leerling, niet als patiënt, daarnaast staat centraal wat uw kind nog wèl kan, ondanks de ziekte.

Meer informatie?

Kijk op www.radboudumc.nl

Radboudumc - Transferpunt Zorg

De transferverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige die voor u inventariseert welke professionele zorg u na uw opname nodig heeft en deze zorg voor u organiseert. In nauwe afstemming met u en/of uw naasten, arts, verpleegkundige en andere zorgprofessionals regelt de transferverpleegkundige uw nazorg. Hij of zij adviseert en ondersteunt u bij het maken van uw keuzes. Passend bij uw wensen en binnen de steeds veranderende wet- en regelgeving in Nederland. De transferverpleegkundige legt contact met thuiszorgorganisaties, zorginstellingen en als dat nodig is met zorgverzekeraars.

Meer informatie?

Kijk op www.radboudumc.nl

OAB Marant / ZieZon

Marant Behandelpraktijk adviseert en ondersteunt scholen bij het bieden van passend onderwijs voor ernstig zieke, chronisch zieke of revaliderende leerlingen. Ook deze leerlingen hebben recht op onderwijs dat past bij de mogelijkheden die ze ondanks de ziekte nog steeds hebben, en op het contact met hun leeftijdgenoten dat zo vanzelfsprekend was toen ze nog niet ziek waren.

Meer informatie?

Kijk op www.marant.nl

UMC Utrecht - Centrum voor Thuisbeademing Utrecht

Het Centrum voor Thuisbeademing Utrecht (CTB) ondersteunt en informeert patiënten die afhankelijk zijn van beademing. Als u thuis beademd wordt, begeleidt het CTB u zolang u van beademingsapparatuur gebruik maakt. We zorgen ervoor dat u optimaal gebruik kunt maken van de apparatuur en helpen u met vragen of problemen.

Meer informatie?

Kijk op www.umcutrecht.nl

Uniq-Zorg

Zorg, advies, begeleiding en verpleging op maat.

Voor gezinnen en professionals die zorgdragen voor kinderen met een complex ziektebeeld.

Meer informatie?

Kijk op https://uniq-zorg.nl/

Pauline van Veen | Rouwdoula & uitvaartbegeleiding

Ik vind het één van mijn belangrijkste taken als uitvaartbegeleider om te luisteren met mijn hart naar de wensen van de overledene en de nabestaanden. Elk afscheid is uniek. Mogelijkheden zijn er oneindig veel. Niets is vreemd, alles is bespreekbaar. Het afscheid moet kloppen.

Meer informatie?

Kijk op www.paulinevanveen.nl

Vivent

Het Verpleegkundig Thuiszorg Technologie team (VTT) van Vivent biedt 24 uur per dag gespecialiseerde verpleegkundige thuiszorg aan baby’s en kinderen in de regio Den Bosch. Het doel van het VTT team is om goede en gespecialiseerde zorg op maat te bieden aan kinderen en volwassenen die deze zorg nodig hebben. Het VTT team specialiseert zich in katheteriseren, bloedtransfusies, palliatieve sedatie, pijnstilling, nierspoeling, antibiotica infuus, maagsondes en totale parenterale voeding (in bloedbaan). De zorg aan kinderen wordt verleend in nauwe samenwerking met de behandelend kinderarts en de huisarts.

Meer informatie?

Kijk op www.vivent.nl

Vivre Kinderthuiszorg & Villa Vivre

Het liefst zorg je zelf voor je kind, maar dit is niet altijd mogelijk. Vivre Kinderthuiszorg biedt gespecialiseerde kindzorg thuis en op locatie.

Meer informatie?

Kijk op www.vivrekinderthuiszorg.nl

Wij zien je Wel

De Werkgroep Wij zien je Wel is medio 2017 gestart met de ambitie om te faciliteren dat het gezinsleven van gezinnen met kinderen met ZEVMB verandert van ‘overleven naar leven’.

Er zijn in 2018 vier pilotprojecten gestart om deze ambitie waar te maken. Een van pilots onderzoekt in de praktijk hoe een ‘Copiloot naast het gezin’ kan worden ingezet om het verschil te maken. Een Copiloot is er voor alle gezinsleden, hij/zij stroomlijnt de aanvraag en organisatie van de zorg, maar is zelf geen zorgverlener.

Er is een landelijk leernetwerk van 16 Copiloten gestart, die samen ongeveer 50 gezinnen ondersteunen. Naast de pilot loopt een onderzoekstraject om te onderzoeken hoe deze inzet kan worden geoptimaliseerd. De opbrengsten zullen uiteraard breed worden gedeeld.

Meer informatie?

Kijk op www.wijzienjewel.nl/copiloten

Praktijk De Witte Vlinder

Bij praktijk ‘De Witte Vlinder’ worden kinderen, jongeren en volwassenen begeleid die extra steun kunnen gebruiken.

De Witte Vlinder helpt op een actieve en/of ontspannende manier kinderen en volwassenen rondom een verlieservaring of bij langdurige ziekte.Mijn praktijk is gevestigd in Vught (Noord-Brabant) en mijn werkgebied omvat voornamelijk regio ‘s-Hertogenbosch, Rosmalen, Sint-Michielsgestel, Boxtel en Drunen. Rouwbegeleiding geef ik bij voorkeur bij gezinnen thuis, maar ik heb ook zelf een praktijkruimte voor individuele begeleiding.

Meer informatie?

Kijk op https://praktijk-dewittevlinder.nl

Vrijgevestigde Jeugd GGZ

De Vrijgevestigde Jeugd GGZ is een groep van vrijgevestigde hulpverleners in het werkveld van de kinder- en jeugd-GGZ. Zij zijn werkzaam in eigen praktijken, nemen ook als praktijken de verantwoordelijkheid voor goede kwalitatieve zorg, die laagdrempelig en kort is waar dit kan en specialistisch waar nodig. In elke praktijk zijn er één of meerdere BIG-geregistreerde, academisch opgeleide hulpverleners aanwezig, eventueel aangevuld met collegae uit een van de CONO-beroepsgroepen.Wij werken met een goede verwijs en samenwerkingslijn met andere zorginstellingen bij specifieke problematiek en hebben korte lijnen met verwijzers en scholen.

Meer informatie?

Kijk op www.vrijgevestigdejeugdggznijmegen.nl

Verlies en Rouw bij Kind & Jongeren - Ulla Wolters-Pronk

Ulla Wolters-Pronk biedt psychosociale begeleiding aan bij verlies- en rouwsituaties aan kinderen en jongeren en hun naasten. Bij verliesbegeleiding kun je aan verschillende vormen van verlies denken. Bijvoorbeeld verlies bij ziekte en de vele bezoeken aan het ziekenhuis, die niet altijd even prettig zijn. De rouwbegeleiding bestaat uit het begeleiden van kinderen en jongeren en hun families na een overlijden. Er kan ook sprake zijn van begeleiding van de bredere kring rondom het kind of de jongere, zoals school, sportclub, vriendenkring.

Meer informatie?

Kijk op www.verliesenrouwkindenjongere.nl

Marant AOB (Netwerk Ziezon)

Ziezon is een organisatie die zich inzet voor het onderwijs voor zieke leerlingen op school. Als een leerling langdurig afwezig is op school, kan dit invloed hebben op de schoolvoortgang. Ziezon zorgt ervoor dat het kind gewoon door kan blijven leren in aangepaste omstandigheden. De consulenten van Ziezon begeleiden de scholen onder meer bij het contact tussen de school en het ziekenhuis, het onderwijs aan het zieke kind in het ziekenhuis of op school en bij de inzet van communicatiemiddelen zoals een laptop of KlasseContact.

Meer informatie?

Kijk op www.ziezon.nl

Zorgbruggen Thuiszorg

Zorgbruggen Thuiszorg Kids is een stichting die kinderthuiszorg biedt aan kinderen met een chronische ziekte of een beperking. De stichting biedt thuiszorg in de vorm van het uitvoeren van medische handelingen en het helpen bij het douchen en wassen. Tevens kan Zorgbruggen Thuiszorg Kids worden ingezet om leuke dingen met het kind te doen, zoals een wandeling, samen zwemmen of naar de dierentuin. Zorgbruggen Thuiszorg Kids biedt zorg aan onder andere kinderen met hersenletsel, kinderen met een beperking, chronisch zieke kinderen en kinderen met het syndroom van Down.

Meer informatie?

Kijk op www.zorgbruggen.nl